Có 1 kết quả:

chỉnh đốn

1/1

chỉnh đốn

giản thể

Từ điển phổ thông

chỉnh đốn, sửa sang lại như cũ