Có 1 kết quả:

chỉnh thể

1/1

chỉnh thể

phồn thể

Từ điển phổ thông

chỉnh thể, toàn bộ, tất cả