Có 1 kết quả:

địch ý

1/1

địch ý

phồn thể

Từ điển phổ thông

thái độ thù địch, sự thù hằn