Có 1 kết quả:

địch quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính của giặc. Còn nói là Địch binh.

Một số bài thơ có sử dụng