Có 1 kết quả:

địch đảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phe chống đối mình.