Có 1 kết quả:

phu diễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày rộng ra — Nói rộng ra cho đủ nghĩa — Hời hợt bề ngoài.