Có 1 kết quả:

số tự

1/1

số tự

phồn thể

Từ điển phổ thông

chữ số, con số

Một số bài thơ có sử dụng