Có 1 kết quả:

số hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu ghi ra dùng để đếm, tức con số.