Có 1 kết quả:

ẩu đả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh lộn, đánh nhau.