Có 1 kết quả:

liễm tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền thu được, do sự đóng góp của chung.