Có 1 kết quả:

tễ giam miễn nghị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tội phạm chết trong tù thì không phải xét xử nữa.