Có 1 kết quả:

văn nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có học, hoặc người chọn nghiệp làm thơ viết văn. Đoạn trường tân thanh : » Trông chừng thấy một văn nhân «.

Một số bài thơ có sử dụng