Có 1 kết quả:

văn quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan lo việc hành chánh kinh tế. Ta gọi là quan văn.