Có 1 kết quả:

văn manh

1/1

văn manh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mù chữ, không biết chữ