Có 1 kết quả:

văn từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Văn miếu 文廟.