Có 1 kết quả:

văn phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ của một thứ tiếng nói của một nước — Phép tắc viết câu, hoặc nói cho đúng.