Có 1 kết quả:

văn chức

1/1

văn chức

phồn thể

Từ điển phổ thông

thường dân, người không ở trong quân đội