Có 1 kết quả:

văn nghệ

1/1

văn nghệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

văn nghệ, văn học nghệ thuật

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tài khéo về văn chương — Chỉ chung những sinh hoạt phục vụ cái hay cái đẹp, tức văn học và nghệ thuật.