Có 1 kết quả:

ban trượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây gậy chống của người già làm bằng loại trúc có vân.