Có 1 kết quả:

ban điểm

1/1

ban điểm

giản thể

Từ điển phổ thông

điểm, chấm, đốm