Có 1 kết quả:

ban mã

1/1

ban mã

phồn thể

Từ điển phổ thông

con ngựa vằn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa vằn.

Một số bài thơ có sử dụng