Có 1 kết quả:

ban bác

1/1

ban bác

phồn thể

Từ điển phổ thông

lốm đốm, nhiều màu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu sắc lẫn lộn. không thuần.