Có 1 kết quả:

ban mã

1/1

ban mã

giản thể

Từ điển phổ thông

con ngựa vằn