Có 1 kết quả:

ban bác

1/1

ban bác

giản thể

Từ điển phổ thông

lốm đốm, nhiều màu