Có 1 kết quả:

ban cưu

1/1

ban cưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim ban cưu

Một số bài thơ có sử dụng