Có 1 kết quả:

ban điểm

1/1

ban điểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

điểm, chấm, đốm

Một số bài thơ có sử dụng