Có 1 kết quả:

đẩu củng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cục gỗ vuông trên đầu cột, tiếp với xà nhà.