Có 1 kết quả:

đẩu đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái mật lớn bằng cái đấu, ý nói rất bạo dạn, không biết sợ hãi gì. Cũng như Đại đảm ( mật lớn ).