Có 1 kết quả:

đẩu tẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hăng hái, phấn khởi.