Có 1 kết quả:

đẩu môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lỗ ở đê, đập, để thoát nước.