Có 1 kết quả:

tà khán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn xéo. Liếc.

Một số bài thơ có sử dụng