Có 1 kết quả:

oát toàn

1/1

oát toàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trung gian hoà giải