Có 1 kết quả:

phủ đầu

1/1

phủ đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái búa rìu, lưỡi rìu

Một số bài thơ có sử dụng