Có 1 kết quả:

trảm đoạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chém đứt.

Một số bài thơ có sử dụng