Có 1 kết quả:

trảm cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chém đầu giặc để được thưởng.