Có 1 kết quả:

trảm thôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại quần áo đại tang, gấu quần áo để xổ ra nhự bị chém ngang.