Có 1 kết quả:

trảm thủ

1/1

trảm thủ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chặt đầu, chém đầu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chém đầu.