Có 1 kết quả:

đoạn giao

1/1

đoạn giao

giản thể

Từ điển phổ thông

cắt đứt quan hệ ngoại giao