Có 1 kết quả:

đoạn tuyệt

1/1

đoạn tuyệt

giản thể

Từ điển phổ thông

đoạn tuyệt, cắt đứt, kết thúc