Có 2 kết quả:

tân nhiệmtân nhậm

1/2

tân nhiệm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người mới nhậm chức, người mới giữ chức

Một số bài thơ có sử dụng

tân nhậm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người mới nhậm chức, người mới giữ chức

Một số bài thơ có sử dụng