Có 1 kết quả:

tân binh

1/1

tân binh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tân binh, lính mới