Có 1 kết quả:

tân gia ba

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước, tiếng Anh là Singapore.
2. Thủ đô của Singapore. § Cũng gọi là “Sư Thành” 獅城.