Có 1 kết quả:

tân hình

1/1

tân hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

loại mới, thể loại mới