Có 1 kết quả:

tân giáo

1/1

tân giáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đạo Tin Lành

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một phái Cơ đốc giáo, mới có về sau này ( Protestantisme ).

Một số bài thơ có sử dụng