Có 1 kết quả:

tân lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tính năm tháng ngày giờ mới, tức Dương lịch.

Một số bài thơ có sử dụng