Có 1 kết quả:

tân dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dân của thời đại mới, bỏ cũ theo mới.

Một số bài thơ có sử dụng