Có 1 kết quả:

tân sinh

1/1

tân sinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mới sinh, mới đẻ, sơ sinh

Một số bài thơ có sử dụng