Có 1 kết quả:

tân khoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vừa mới thi đậu. Truyện Lục Văn Tiên: » Miệng mừng thầy Cử tân khoa mới về «.