Có 1 kết quả:

tân ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kinh sách của Cơ đốc giáo.