Có 1 kết quả:

tân tiên

1/1

tân tiên

giản thể

Từ điển phổ thông

còn tươi (thực phẩm)